POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. I. WSTĘP

  1. 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych w szczególności za pośrednictwem serwisu dostępnego pod adresem https://kariera.itaka.pl/ (dalej: Serwis), czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Nowa Itaka sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Reymonta 39, 45-072 Opole; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000002269, NIP 754-26-86-316, REGON 532179139, kapitał zakładowy 3.315.000 złotych (dalej: Administrator lub Nowa Itaka). Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem numeru telefonu: 77 5412 202 oraz adresu email: info@itaka.pl. Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
  2. 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej: IOD), z którym można skontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących użytkownikom zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: daneosobowe@itaka.pl.
  3. 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
  4. 4. W trakcie wizyty w Serwisie dochodzi do gromadzenia:
   1. 1) danych osobowych przekazywanych przez Państwa (użytkowników Serwisu),
   2. 2) danych pozyskiwanych i rejestrowanych automatycznie.
  5. 5. Cel i zakres danych osobowych wykorzystywanych przez Administratora został szczegółowo wskazany w dalszej części „Polityki prywatności”.
 2. II. GROMADZONE DANE – INFORMACJE PODSTAWOWE

  1. 1. Poniższe informacje odnoszą się do wszystkich wskazanych w rozdziale III i IV sposobów wykorzystywania przez Administratora przekazywanych przez Państwa danych osobowych.
  2. 2. Dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora do podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.
  3. 3. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem Serwisu mogą być przekazywane innym podmiotom, w tym:
   1. 1) podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa,
   2. 2) podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora, np. dostawcom usług technicznych, dostawcom usług hostingowych, dostawcom usług analitycznych, agencjom rekrutacyjnym oraz podmiotom świadczącym usługi doradcze,
   3. 3) innym administratorom danych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, realizacji usług i wymogów prawnych, w szczególności kancelariom notarialnym lub prawnym, firmom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie,
   4. 4) kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
  4. 4. Administrator, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy, może przekazywać dane osobowe do uznanych podwykonawców lub kontrahentów Nowa Itaka przetwarzających dane osobowe w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: EOG). Mając na względzie, że poziom ochrony danych osobowych w tych krajach może różnić się od zapewnianego przez RODO na terenie Unii Europejskiej, przekazywanie danych odbywa się z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
   1. 1) współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w krajach spoza EOG, wobec których Komisja Europejska stwierdziła, że zapewniają odpowiedni stopień ochrony (dotyczy to m.in. firm z USA, certyfikowanych na podstawie zatwierdzonych Ram ochrony danych osobowych UE-USA, takich jak Microsoft),
   2. a w razie braku wskazanej wyżej decyzji Komisji Europejskiej:
   3. 2) stosowanie w umowach z takimi firmami standardowych klauzul umownych,
   4. 3) stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,
   5. 4) stosowanie warunków określonych w art. 49 RODO.
   Administrator zapewnia, że każdy transfer danych osobowych realizowany jest na podstawie odpowiednich umów, w sposób bezpieczny i kontrolowany. W każdym z przypadków opisanych w punktach 2-4 powyżej, mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.
  5. 5. Administrator informuje, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Serwisu każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku dotyczącego:
   1. 1) dostępu do danych (w tym uzyskania informacji jakie dane są przetwarzane przez Administratora i w jakim zakresie, a także uzyskania ich kopii - szczegóły: art. 15 RODO),
   2. 2) sprostowania danych (czyli ich poprawienia jeśli przetwarzane przez Administratora dane są nieprawidłowe lub niekompletne - szczegóły: art. 16 RODO),
   3. 3) usunięcia danych (jeśli np. dane nie są już potrzebne do realizacji celów, w których zostały zgromadzone lub Administrator nie ma podstawy prawnej do przetwarzania danych - szczegóły: art. 17 RODO),
   4. 4) ograniczenia przetwarzania danych (jeśli np. kwestionują Państwo prawidłowość wykorzystywanych przez Administratora danych osobowych, jeśli dane nie są już potrzebne Administratorowi, ale muszą być przetwarzane z powodu dochodzenia przez Państwa roszczeń - szczegóły: art. 18 RODO),
   5. 5) sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania (jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, czy też wykorzystywane są w celach marketingu bezpośredniego - szczegóły: art. 21 RODO).
   6. 6) przeniesienia danych do innego administratora (jeśli przetwarzanie przekazanych Administratorowi danych odbywa się w sposób zautomatyzowany, na podstawie zgody lub na podstawie umowy - szczegóły: art. 20 RODO).
   7. 7) jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (np. zgody na wykorzystanie danych w celach marketingowych), mają Państwo prawo w dowolnym momencie w dowolny sposób wycofać zgodę (przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych, które nastąpiło przed złożeniem oświadczenia o wycofaniu zgody).
  6. 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego), jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa (więcej informacji: https://uodo.gov.pl/pl/83/155).
  7. 7. Dane zostały pozyskane przez Administratora bezpośrednio od Państwa (użytkowników Serwisu). Administrator może również przetwarzać:
   1. 1) dane innych osób, przekazane przez użytkownika Serwisu podczas korzystania przez niego z usług opisanych w niniejszej „Polityce prywatności”,
   2. 2) dane osobowe pozyskane od podmiotów, z którymi współpracuje Administrator, na podstawie zawartych umów (np. służbowe dane pracowników wskazanych do kontaktu w celu realizacji umowy),
   3. 3) dane osobowe pozyskane od podmiotów trzecich współpracujących z Administratorem, przy czym dane zostały udostępnione Administratorowi na podstawie Państwa zgody,
   4. 4) dane pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, stron internetowych.
 3. III. DANE OSOBOWE PRZEKAZYWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA

   III. A. KONTAKT MAILOWY LUB TELEFONICZNY

  1. 1. Administrator przetwarza dane osobowe, w szczególności imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz inne informacje przekazane przez Państwa, w zakresie niezbędnym do obsługi zgłoszeń i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie numeru telefonu kontaktowego i adresu e-mail (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes).
  2. 2. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji zapytania, w tym do udzielenia odpowiedzi na przesłaną korespondencję lub przekazane podczas rozmowy telefonicznej zgłoszenie/pytanie.
  3. 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na przesłane pytanie lub dla właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości udzielenia odpowiedzi lub realizacji zapytania.

   III. B. REKRUTACJA

  1. 1. Administrator udostępnia osobom zainteresowanym zatrudnieniem możliwość złożenia aplikacji na stanowisko wskazane w aktualnym ogłoszeniu lub udziału w otwartej rekrutacji. Dokumenty aplikacyjne można przekazać za pośrednictwem zewnętrznej platformy eRecruiter (dostępnej pod adresem https://system.erecruiter.pl), a w przypadku rekrutacji otwartych za pośrednictwem dedykowanego adresu e-mail: kariera@itaka.pl.
  2. 2. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych kandydatów biorących udział w procesach rekrutacyjnych realizowanych w szczególności na rzecz Nowa Itaka, Animatic Studio, Santiago sp. z o.o. oraz Axabee sp. z o.o., a także zakresów odpowiedzialności podmiotów będących administratorami danych (współadministratorami) dostępne są w treści klauzuli informacyjnej opublikowanej w zakładce „RODO”. Klauzula informacyjna dla uczestników rekrutacji dostępna jest także pod każdym formularzem, za pośrednictwem którego Administrator pozyskuje dane osobowe w związku z prowadzonym procesem rekrutacji.

   III. C. FACEBOOK

  1. 1. Nowa Itaka jest administratorem danych osobowych użytkowników korzystających z produktów i usług oferowanych przez Meta Platforms Ireland Limited z siedzibą: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia (dalej: Meta), którzy odwiedzają stronę firmową Administratora dostępną pod adresem: https://www.facebook.com/itaka.kariera (dalej: Fanpage). Jako Administrator jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
  2. 2. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, którzy korzystając z produktów i usług firmy Meta, odwiedzają Fanpage. Dane te są przetwarzane:
   1. 1) w związku z prowadzeniem Fanpage’a, w tym w celu promowania własnej marki (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes),
   2. 2) w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane za pośrednictwem Messengera lub innych usług oferowanych przez firmę Meta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes); w przypadku przekazywania przez użytkownika szczególnych kategorii danych (np. informacji o stanie zdrowia), oświadcza on, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie w celu właściwej obsługi zgłoszenia i realizacji zapytania, w tym prowadzenia komunikacji i udzielania odpowiedzi (podstawa prawna: art. 9 ust. 2 lit. a RODO - zgoda).
  3. 3. Administrator ma prawo do przetwarzania:
   1. 1) publicznie dostępnych danych osobowych (takich jak nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, status aktywności na Facebooku lub w Messengerze), treści komentarzy i innych informacji publicznie udostępnianych przez użytkownika korzystającego z produktów i usług firmy Meta,
   2. 2) danych osobowych, których dostarcza użytkownik odwiedzający Fanpage, w tym gromadzenia informacji udostępnianych w profilu użytkownika oraz innych treści, komentarzy, wiadomości i komunikatów (np. zdjęć, filmów, danych kontaktowych, informacji na temat zainteresowań lub przekonań światopoglądowych, miejsca zamieszkania),
   3. 3) innych danych osobowych przekazanych przez użytkownika w treści wiadomości za pośrednictwem Messengera lub innych usług firmy Meta (w tym danych kontaktowych, danych o stanie zdrowia itp.) w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie lub w celu realizacji prośby o kontakt.
  4. 4. Zakres przetwarzania danych osobowych, szczegółowe cele oraz prawa i obowiązki użytkownika korzystającego z produktów i usług firmy Meta wynikają wprost z:
   1. 1) regulaminu Facebooka (dokument jest dostępny na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms) oraz
   2. 2) „Zasad dotyczących danych” (dokument jest dostępny na stronie: https://www.facebook.com/policy) lub
   3. 3) przepisów prawa - oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez użytkownika na portalu społecznościowym Facebook.
  5. 5. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
   1. 1) czas do momentu wyrażenia sprzeciwu (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka),
   2. 2) czas do momentu cofnięcia zgody (lub usunięcia konta użytkownika Facebooka); wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w okresie, gdy zgoda obowiązywała,
   3. 3) okres niezbędny do obsługi zapytania wysłanego przez użytkownika za pośrednictwem Messengera lub innych usług firmy Meta.
  6. 6. Katalog odbiorców danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu produktów i usług, z jakich korzysta użytkownik Facebooka, ale również ze zgody użytkownika lub z przepisów prawa. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe użytkownika odwiedzającego Fanpage innym podmiotom, w tym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze (w tym kancelariom prawnym) oraz kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
  7. 7. Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych użytkownika korzystającego z produktów i usług firmy Meta do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
  8. 8. Administrator może przetwarzać dane osobowe użytkowników korzystających z produktów i usług firmy Meta, którzy odwiedzają Fanpage, w celu analizy sposobu korzystania przez użytkowników ze strony Administratora oraz powiązanych z nią treści (prowadzenia statystyk) - w przypadku gdy korzystanie przez użytkowników z Fanpage’a i treści z nim powiązanych wywołuje utworzenie zdarzenia do statystyk strony, z którym wiąże się przetwarzanie danych osobowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes).
  9. 9. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyk dotyczących podejmowanych przez użytkownika na Fanpage’u działań (w tym obserwowanie lub zaprzestanie obserwowania strony, polecenie strony w poście lub komentarzu, polubienie strony lub posta, anulowanie polubienia), Nowa Itaka oraz Meta są wspólnymi administratorami danych osobowych użytkowników. Rodzaje danych i zakres ich przetwarzania oraz zasady ochrony prywatności i prawa użytkowników, zostały wskazane szczegółowo:
   1. 1) w niniejszym dokumencie,
   2. 2) w dokumencie „Zasady dotyczące danych”, opublikowanym na stronie: https://www.facebook.com/policy,
   3. 3) w dokumencie „Informacje o statystykach strony”, opublikowanym na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.
  10. 10. Odpowiedzialność za powiadomienie użytkowników korzystających z produktów i usług firmy Meta o przetwarzaniu danych na potrzeby statystyk strony oraz za umożliwienie im egzekwowania swoich praw zgodnie z RODO ponosi firma Meta (informacje o danych wykorzystywanych do tworzenia statystyk strony zostały udostępnione na stronie: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.
  11. 11. Z inspektorem ochrony danych firmy Meta można skontaktować się za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970.
 4. IV. DANE GROMADZONE AUTOMATYCZNIE

  1. 1. Korzystanie z serwisu dostępnego pod adresem https://kariera.itaka.pl wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, które są automatycznie zapisywane w dziennikach zdarzeń.
  2. 2. W dziennikach zdarzeń zapisywane są dane dotyczące sesji użytkowników. W szczególności są to: adres IP, rodzaj i nazwa urządzenia, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, data i czas odwiedzin Serwisu.
  3. 3. Dane zapisywane w dziennikach zdarzeń nie są kojarzone z konkretnymi osobami.
  4. 4. Dostęp do zawartości dzienników zdarzeń posiadają osoby upoważnione przez Administratora do administrowania Serwisem.
  5. 5. Chronologiczny zapis informacji o zdarzeniach stanowi wyłącznie materiał pomocniczy, wykorzystywany w celach administracyjnych. Analiza dzienników zdarzeń umożliwia w szczególności wykrywanie zagrożeń, zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa Serwisu oraz tworzenie statystyk w celu poznania sposobu korzystania z Serwisu przez jego użytkowników.
  6. 6. Dane dotyczące sesji użytkowników są wykorzystywane przez Administratora w celu diagnozowania problemów związanych z funkcjonowaniem Serwisu i analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, zarządzania Serwisem oraz w celu wykonywania statystyk (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes).
  7. 7. W Serwisie wykorzystujemy pliki cookies. Więcej informacji na ten temat znajduje się w „Polityce cookies” dostępnej poniżej.
 5. V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. 1. Niniejsza „Polityka prywatności” ma charakter informacyjny i dotyczy w szczególności Serwisy dostępnej pod adresem https://kariera.itaka.pl.
  2. 2. W Serwisie mogą znajdować się odnośniki do stron internetowych innych podmiotów, w szczególności partnerów biznesowych Nowa Itaka (np. Animatic Studio, Santiago, Axabee), usługodawców (np. eRecruiter i Grupa Pracuj) i serwisów społecznościowych (np. Facebook, LinkedIn, YouTube, X). Administrator zaleca, aby każdy użytkownik, po przejściu na strony innych podmiotów, zapoznał się z obowiązującymi tam politykami prywatności.
  3. 3. Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia zmian w obowiązującej „Polityce prywatności”, w szczególności w przypadku:
   1. 1) rozwoju technologii,
   2. 2) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych lub bezpieczeństwa informacji,
   3. 3) rozwoju Serwisu, w tym wdrożenia nowych usług i funkcjonalności.
  4. 4. O stosownych zmianach w treści „Polityki prywatności” Administrator powiadomi użytkowników w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu w Serwisie.
  5. 5. Niniejsza wersja „Polityki prywatności” ma zastosowanie od dnia 19.06.2024 r.

POLITYKA COOKIES

 1. I. INFORMACJE OGÓLNE

  1. 1. Nowa Itaka Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Reymonta 39, 45-072 Opole (dalej: Administrator lub Nowa Itaka) stosownie do przepisów art. 173-174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, informuje o wykorzystywaniu w serwisie dostępnym pod adresem https://kariera.itaka.pl (dalej: Serwis) plików cookies i innych podobnych technologii internetowych.
  2. 2. Za pomocą plików cookies oraz innych technologii internetowych zbierane są jedynie anonimowe dane statystyczne o osobach odwiedzających Serwis. Informacje uzyskiwane dzięki wskazanym technologiom co do zasady nie stanowią danych osobowych - nie są przypisywane do konkretnej osoby i nie pozwalają jej zidentyfikować.
  3. 3. W stosunku do informacji zbieranych przez pliki cookies, które mogą zostać powiązane z konkretną osobą (mogą stanowić dane osobowe dla Administratora), zastosowanie znajdują postanowienia „Polityki prywatności”.
  4. 4. Umieszczanie i wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii internetowych nie jest szkodliwe dla urządzenia użytkownika (tj. komputera, telefonu lub tabletu), nie powoduje żadnych zmian zarówno konfiguracji urządzenia, jak i w zainstalowanym oprogramowaniu i aplikacjach.
  5. 5. Wskazane wyżej technologie wykorzystywane są w celu:
   1. 1) zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu,
   2. 2) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji (ułatwienia lub usprawnienia) korzystania z Serwisu; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
   3. 3) tworzenia statystyk, analiz i raportów dotyczących sposobu korzystania ze stron Serwisu przez użytkowników, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
   4. 4) prezentacji reklam, w tym w oparciu o preferencje użytkownika.
 2. II. PLIKI COOKIES I INNE TECHNOLOGIE

  1. 1. W czasie korzystania z Serwisu, na urządzeniu użytkownika umieszczane są niewielkie informacje tekstowe wysyłane przez serwer. Standardowo w plikach tekstowych znajdują się informacje takie jak nazwa witryny internetowej, unikatowy identyfikator osoby odwiedzającej Serwis, czas przechowywania pliku.
  2. 2. W Serwisie wykorzystywane są następujące typy plików cookies:
   1. 1) w zależności od podmiotu, który korzysta z plików cookies:
    1. a) własne pliki cookies (tzw. first-party cookies) – umieszczane na urządzeniu końcowym użytkownika przez Serwis, z którego korzysta; w pliku zapisywana jest nazwa wskazująca na domenę Administratora (tj. kariera.itaka.pl),
    2. b) pliki cookies podmiotów trzecich (tzw. third-party cookies) - umieszczane za pośrednictwem Serwisu przez podmioty zewnętrzne, z których usług korzysta Administrator (np. Google LLC, Criteo, Hotjar, Meta).
   2. 2) w zależności od czasu przechowywania na urządzeniu użytkownika:
    1. a) sesyjne (czasowe) pliki cookies - tworzone są każdorazowo po wejściu na stronę Serwisu i usuwane z urządzenia użytkownika w momencie zamknięcia okna przeglądarki,
    2. b) stałe (trwałe) pliki cookies - przechowywane są w urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
  3. 3. W Serwisie stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
   1. 1) niezbędne pliki cookies - umożliwiają prawidłowe wyświetlanie strony internetowej oraz korzystanie z podstawowych funkcji i usług dostępnych w Serwisie. Służą także do zapewnienia bezpieczeństwa (wykorzystywane są np. do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu). Ich stosowanie nie wymaga zgody użytkownika i nie można ich wyłączyć w ramach zarządzania ustawieniami cookies; (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO - prawnie uzasadniony interes);
   2. 2) funkcjonalne pliki cookies - umożliwiają zapamiętanie preferencji użytkownika Serwisu i dostosowują stronę do wybranych przez użytkownika ustawień. Ich stosowanie można wyłączyć, ale może to spowodować, że niektóre usługi lub części Serwisu mogą nie działać prawidłowo (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda);
   3. 3) analityczne pliki cookies - wykorzystywane do pomiaru i analizy oglądalności danej strony (pozwalają nam mierzyć np. ilość odwiedzin, wyświetleń, średni czas przebywania na stronie, zbierać informacje o źródłach ruchu). Dzięki tego rodzaju plikom wiemy w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu, które strony są najbardziej popularne i możemy poprawić działanie Serwisu; (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda);
   4. 4) reklamowe pliki cookies - umożliwiają prezentowanie informacji dostosowanych do preferencji użytkowników (na podstawie historii przeglądania oraz podejmowanych przez użytkownika działań wyświetlane są reklamy w witrynach stron trzecich, w tym w sieciach społecznościowych). Dzięki nim możemy także mierzyć skuteczność kampanii reklamowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO - zgoda).
  4. 4. Administrator informuje, że pliki cookies mogą być także umieszczane i wykorzystywane przez podmioty trzecie. Pliki cookies firm zewnętrznych umieszczane są na urządzeniu użytkownika w szczególności:
   1. 1) w celu ochrony przed spamem i zapewnienia bezpieczeństwa systemu;
   2. 2) w celu umożliwienia korzystania z umieszczonych w Serwisie usług oraz technologii podmiotów zewnętrznych,
   3. 3) do badania aktywności anonimowych użytkowników i na tej podstawie generowania statystyk (np. za pomocą narzędzi Google), które pomagają nam w poznaniu sposobów korzystania z Serwisu.
  5. 5. Administrator korzysta również z poniższych technologii internetowych umożliwiających przechowywanie danych:
   1. 1) Session Storage - „magazyn danych”, który pozwala na zapisywanie i przechowywanie danych lokalnie w przeglądarce internetowej użytkownika odwiedzającego Serwis tylko do momentu zamknięcia okna przeglądarki.
   2. 2) Local Storage - „magazyn danych”, który pozwala na zapisywanie i przechowywanie danych lokalnie w przeglądarce internetowej użytkownika odwiedzającego Serwis w sposób trwały (nawet po zamknięciu okna przeglądarki), do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 3. III. JAK POSTĘPOWAĆ Z PLIKAMI COOKIES I INNYMI TECHNOLOGIAMI

  1. 1. Użytkownik Serwisu może dokonywać wyborów dotyczących wykorzystania plików cookies przez Administratora i podmioty trzecie (w szczególności plików analitycznych i reklamowych). Zmiana ustawień plików cookies może jednak wpłynąć na pogorszenie jakości korzystania z usług lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu (np. w sytuacji wyłączenia obsługi plików cookies niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, zapisania ustawień dotyczących preferencji użytkownika).
  2. 2. Użytkownik może zarządzać swoimi preferencjami i w każdej chwili wycofać zgodę na umieszczanie i przechowywanie (w urządzeniu, z którego korzysta) plików cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego działania Serwisu i korzystania z dostępnych funkcjonalności (w szczególności plików cookies analitycznych i reklamowych), poprzez zmianę ustawień za pomocą narzędzi dostępnych w Serwisie Administratora (w tym celu należy skorzystać z opcji „Zmieniam ustawienia”), co nie ma wpływu na legalność procesu przetwarzania danych sprzed wycofania zgody.
  3. 3. Użytkownik może także w dowolnym momencie w swojej przeglądarce internetowej zmienić ustawienia plików cookies lub wyłączyć ich obsługę. Jeżeli nie dokona zmiany domyślnych ustawień przeglądarki, pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu końcowym i będą wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi przez dostawcę przeglądarki internetowej.
  4. 4. Użytkownik, który po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi w Serwisie Administratora nie chce, aby pliki cookies oraz inne technologie pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinien usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty w Serwisie.
  5. 5. Szczegółowe informacje na temat zarządzania plikami cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych (tj. zmiany ustawień, ograniczenia możliwości zapisywania plików cookies, wyłączenia, samodzielnego usuwania) dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:
   1. 1) Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
   2. 2) Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
   3. 3) Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/program-microsoft-edge-i-przegl%C4%85danie-danych-a-prywatno%C5%9B%C4%87-bb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd
   4. 4) Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/windows/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
   5. 5) Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
   6. 6) Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265
 4. VI. INFORMACJE DODATKOWE

  1. 1. Niniejsza „Polityka cookies” ma charakter informacyjny i dotyczy tylko serwisu dostępnego pod adresem https://kariera.itaka.pl.
  2. 2. W Serwisie znajdują się przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług i stron internetowych prowadzonych przez Administratora, a także do stron innych podmiotów (np. usługodawców i partnerów Nowa Itaka). Administrator zaleca, aby każdy użytkownik, po przejściu na strony innych podmiotów, zapoznał się z obowiązującymi tam politykami cookies.
  3. 3. Niniejsza wersja „Polityki cookies” ma zastosowanie od dnia 19.06.2024 r.
Kontakt